Hvad er FDF Vodskov
FDF Vodskov er en børne- og ungdomsorganisation med ca. 120 medlemmer. Vi er en del af Landsforbundet FDF – og den lokale forening hedder en ”kreds”. Lederne i kredsen arbejder frivilligt, og får ingen løn, sponsorpenge eller frynsegoder. De påtager sig opgaverne fordi de har lyst og fordi de kan lide fællesskabet med hinanden og med børnene.

FDF vil skabe et miljø, hvor kirkens budskab kan høres og bliver en naturlig del af vores samvær

FDF arbejder i nær tilknytning til folkekirken, men er ikke ”forlovet” med en bestemt kirkelig retning.

Vi tror på at den lokale sognemenighed og kirken har meget vigtigt at byde på og vi betragter os som en aktiv del af sognet. Vi deltager derfor i kirkens liv og virke.

DET VIL VI!
FDF Vodskov forsøger at skabe et miljø, hvor fællesskabet, kammeratskabet og trygheden er den bærende ramme for samværet. I denne ramme udfoldes et væld af aktiviteter, som er afstemt efter børnenes alder og muligheder. Det handler om at bruge kroppen og hovedet, sig selv og kammeraterne, i byen og i naturen. Løb og leg, bål og ballade, reb og rafter, sol og vind, dag og nat.

Vi går ind for at der skal være udfordringer, der giver mulighed for at prøve grænser. Vi vil gerne give rum til udfoldelse som er anderledes end børnenes hverdagsrum.

ALDERSGRUPPER
Afhængigt af hvor mange børn/unge der er i en årgang, opdeler vi børnene i hold på nogenlunde samme alderstrin. Vi kalder det ”klasser”.

Vi forsøger at give hver klasse sit særlige kendetegn, og det giver sig udslag i at sommerlejrene er forskellige.

FORÆLDRE
Forældre er vigtige i FDF – selvom de ikke er medlemmer!

Det er forældrene, der givet et nap med at skrabe penge sammen og det er forældrene, der støtter os ved at udføre praktisk hjælp omkring hus, hytte, transport og heldigvis også møder op til de arrangementer, vi indbyder til.

LEDELSE
FDF Vodskov ledes af kredsbestyrelsen og lederrådet. Kredsbestyrelsen sammensættes for 2 år ad gangen og tager sig af kredsens rammer og økonomi. Forældrene er repræsenteret i kredsbestyrelsen. Lederrådet er alle lederne, der planlægger og gennemfører møder og ture med børnene og de unge.

Kredsbestyrelsen og lederrådet vælger en kredsleder, der har som opgave at være ledernes leder. Valget sker for 2 år af gangen.

LEDERE
Til at planlægge og gennemføre aktiviteterne har hver klasse et par voksne ledere og som regel en række unge ledere. Det er disse ledere forældrene skal tale med, hvis der er spørgsmål om ture og lejre. Ledernes adresser findes på www.fdf.dk/vodskov

ØKONOMI
FDF Vodskov får et aktivitetstilskud fra kommunen hvert år. Der gives tilskud til medlemmer mellem 6 og 18 år. Tilskuddet udregnes efter et pointsystem og er nu på ca. 400 kr. pr. barn gennemsnitligt. Kommunen yder også tilskud til drift af kredshytten BORGEN, og til drift af kredsens hus, Stampehuset, og til lederuddannelse.

Kredsen skal til landsforbundet betale 380 kr. i årligt kontingent for alle medlemmer uanset alder, men det betyder så, at den store butik FDF bliver holdt i gang og at kredsen kan trække på det store fællesskab som landsforbundet står for.

Lokalt skal der også mange penge til for at få det hele til at løbe rundt, og derfor skraber vi penge sammen på festlig og slidsom vis gennem tjanser for Erhvervsforening Vodskov, menighedsrådet, Vodskov Venner, lodseddelsalg osv. Alle indsamlede midler kommer alle til gode i form af billigere arrangementer, indkøb af nødvendigt udstyr, materialer, og andre goder i det daglige arbejde.

KONTINGENT
Alle børn og unge under 18 år betaler et årligt kontingent til kredsen på kr. 500. Det opkræves i 2 omgange. For deltagelse i særlige arrangementer, ture og lejre betales særskilt, men vi sætter en ære i at holde prisen nede på et rimeligt niveau.

INDMELDELSE
De nye medlemmer udfylder en indmeldelsesblanket og afleverer den til en af lederne. Kassereren holder styr på medlemskartoteket, der giver mulighed for at vi kan informere børn og voksne om kredsens aktiviteter.

MØDESTEDER
De ugentlige møder foregår i Stampehuset, Henrik Stampes Vej 17, Vodskov og så bruger vi kredshytten Borgen, ligesom vi bruger sognegården til særlige arrangementer.

BORGEN
Borgen er kredsens egen hytte i Hammer Bakker. Den blev bygget af forældre i 1980 og holdes stadig i god stand af forældre og gode venner af kredsen.

STAMPEHUSET
Er kredsens eget hus. Det blev bygget af 100 forældre i 1993. Det er os selv, der skal vedligeholde og gøre rent både ude og inde. Vi forventer derfor at alle er med til at gøre denne opgave overkommelig. Heldigvis er der en række flinke forældre der hjælper med græsslåning og andre opgaver, når vi har brug for det. TAK!

Se flere oplysninger på kredsens hjemmeside: www.fdf.dk/vodskov/ eller forbundets hjemmeside: www.fdf.dk